برندگان مرحله5

اعلام بــرنـدگــان مــرحـلـه پــنـجـم

به دلیل ابهامی که در یکی از سوالات بود، همچنین به دلیل برخی از مسائل که انگیزه را از خادمان شما می گیرد، هدیه ویژه این مرحله حذف می شود و تغییری در هدایا ...