نهج البلاغه، مرحله1، نامه53 بخش 1تا4

You are not allowed to take this Quiz.