نتایج مسابقه

رتبه نام کاربری امتیاز تکمیل مسابقه
1 تصویر hoda hoda 67 بله
2 تصویر Amirhosseinmhj Amirhosseinmhj 63 بله
3 تصویر حمیده حمیده 60 بله
4 تصویر tooba tooba 57 بله
5 تصویر یا مهدی ادرکنی یا مهدی ادرکنی 53 بله
6 تصویر a1209u a1209u 53 بله
7 تصویر nazaniiiin nazaniiiin 53 بله
8 تصویر ammar ammar 50 بله
9 تصویر eramau eramau 50 بله
10 تصویر M m M m 50 بله
11 تصویر Aknuun Aknuun 47 بله
12 تصویر حسین حسین 43 بله
13 تصویر ضیاءالدینی ضیاءالدینی 40 بله
14 تصویر کافی کافی 40 بله
15 تصویر moziraj moziraj 40 بله
16 تصویر آرمان آرمان 30 بله
17 تصویر ولایت ولایت 30 بله
18 تصویر تیبا تیبا 27 بله
19 تصویر eh1365 eh1365 27 بله
20 تصویر خدایا مرابه خود واگذارمکن خدایا مرابه خود واگذارمکن 0 بله
21 تصویر majid3664 majid3664 0 بله
22 تصویر ssima ssima 0 خیر