نهج البلاغه، مرحله7، نامه53بخش23تا25

You are not allowed to take this Quiz.