نهج البلاغه، مرحله5، نامه53بخش17تا19

You are not allowed to take this Quiz.